Alkohol och äldre

Alkoholkonsumtionen och alkoholrelaterade skador, både kroniska sjukdomar och akuta skador har ökat bland äldre i Sverige de senaste åren. Att förebygga sjukdomar och skador, även alkoholrelaterade, är därför av stor vikt för alla som riskerar att drabbas, samt för hälso- och sjukvården.

Svenska Läkaresällskapet, Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende ( CERA ) vid Göteborgs universitet, Svensk sjuksköterskeförening, Stiftelsen Ansvar för framtiden och IOGT-NTO ger årligen ut forskningsrapporten ”Alkoholen och samhället” med syfte att belysa vad vetenskapen känner till om effekter av alkoholkonsumtion på individ och samhälle. År 2019 utkom den sjätte rapporten som handlar om Alkohol och äldre och den kan du ladda ner här nedanför:

Rapport om alkohol och äldre

 

Aktuellt projekt i Jämtlands län

I Jämtlands län har man under 2020 påbörjat ett samverkansprojekt där följande aktörer ingår: Regionen Jämtland/Härjedalen, länets 8 kommuner samt följande av organisationer från civilsamhället:  IOGT-NTO MITT, Pensionärsorganisationerna PRO och SPF, studieförbunden NBV, SV och ABF, Folkuniversitetet, Svenska kyrkan och KSAN (Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol och Narkotikafrågor). Leena Haraké från KSAN har bland annat populära föreläsningar med tema ”Farmor på fyllan”

Syftet med projektet är att ta ett helhetsgrepp kring frågan om alkohol och äldre genom att det tas fram ett utbildningsmaterial till personal inom socialtjänsten, äldreomsorgen och vårdens olika professioner. Detta kan användas som digitala föreläsningar under våren 2021.

Hösten 2021 ska det genomföras en konferens där olika föreläsare belyser frågan kring alkohol och äldre. Under hösten 2020 ska information ges till kommunernas och regionens ansvariga tjänstemän och politiker om vårt projekt kring Alkohol och Äldre. Informationen ska även gå till pensionärsråden i respektive kommun och region. Det är viktigt att skapa en helhetslösning, och där är civilsamhällets arbete med det hälsofrämjande och förebyggande aktiviteterna ett viktigt komplement. Informationen ska tydligt belysa alkoholkonsumtionens risker när man blir äldre. IOGT-NTO är en viktig samarbetspartner då vårt arbete handlar om att ta fram ett gemensamt informationsmaterial utifrån ett hälsoperspektiv.