alkohol före, under och efter graviditet påverkar barnet

Av alla livsval vi gör i samband med en graviditet finns det inget som har större betydelse för barnets framtida hälsa och utveckling än valen vi gör kring alkohol. Personer som planerar graviditet, såväl kvinnor som deras partner, kan förbättra sannolikheten för att få friska barn genom att undvika eller minimera exponering av alkohol.

Fosterskador hör till de allvarligaste av alkoholens andrahandsskador, det vill säga de skador som alkoholen orsakar andra, än den som själv konsumerar. ​Tidigare har ansvaret för det ofödda barnets framtida hälsa legat på den gravida kvinnan. Idag vet vi att alkoholkonsumtion före, under och efter en graviditet är ett delat ansvar och en viktig jämställdhetsfråga. ​Både mammors och pappors levnadsvanor i perioden före och kring befruktningen kan ha anmärkningsvärda effekter på barnets framtida hälsa.  Tiden kring befruktningen är särskilt känsliga stadier i utvecklingen. För att säkra barnets framtida hälsa bör både mannen och kvinnan avstå alkohol redan i planeringsstadiet.

 

Före graviditen

 • Mindre sperma, påverkan på sädescellernas densitet, antal, rörlighet och fysiska form
 • Påverkan på följande generationer genom förändrad arvsmassa
 • Ökad risk för missfall, missbildningar, för tidig födsel, dödfödsel
 • Ökad risk att barnet föds med hjärtfel eller senare drabbas av leukemi

 

under graviditeten

Alkohol som intas under graviditeten passerar snabbt via moderkakan till fostret. Alkoholhalten kan bli högre än mammans alkoholhalt i blodet, då fostrets förmåga att bryta ner alkohol är mycket nedsatt. Alkoholen utsöndras av fostret via urinen till fostervätskan och tas på nytt upp av fostret, genom att fostret sväljer fostervätska och genom absorption genom huden.

Berusning kan leda till defekter i organuppbyggnad och tillväxt.  Förändringen syns även i DNA vilket kan öka risken för senare hälsoproblem. FASD-liknande ( Fetal Alcohol Spectrum Disorders ) ansiktsdrag var 2,5 gånger vanligare bland barn som exponerats för ett enskilt berusningstillfälle i graviditetsvecka 3 eller 4. Ett enda berusningstillfälle under graviditeten kan räcka för att barnet ska få kognitiva problem. Andra problem är:

 • Låg födelsevikt
 • Litet huvud
 • Dålig koordination och motorik
 • Dåligt minne
 • Hyperaktivitet, uppmärksamhetsproblem, inlärningssvårigheter, intellektuell nedsättning och lättare till allvarlig utvecklingsstörning.
 • Dosrelaterat samband mellan alkoholkonsumtion under graviditeten och akut lymfatisk leukemi, den vanligaste formen av leukemi hos barn
 • Problem med hjärta, njure och skelett
 • Skador på lungorna som kan leda till ökade andningssvårigheter hos nyfödda
 • Syn-och hörselproblem
 • Sömn-och amningsproblem som spädbarn
 • Försenad tal-och språkutveckling
 • Nervblockering i tarmarna som försämrar funktionen
 • Immunförsvarsceller kan triggas och bidra till allvarliga infektioner, autoimmuna sjukdomar och inflammationer
 • Missbildningar – den känsligaste perioden är under graviditetens första 3 månader, inklusive perioden innan graviditeten konstaterats.

 

efter graviditeten/spädbarnstiden

 • Risken för plötslig spädbarnsdöd ökar när föräldrarna druckit alkohol, speciellt om föräldrarna sover tillsammans med barnet
 • Även låga doser alkohol påverkar produktionen av bröstmjölk. Det är säkrast att inte dricka alkohol vid amning.

 • Små, men signifikanta försämringar i kognition har visats när bröstmjölken innehållit alkohol.
 • Mammor som exponeras för alkohol slutar ofta att amma tidigare, vilket gör att ens partners avhållsamhet är lika viktig
 • Föräldrars förmåga att ta hand om ett litet barn på ett säkert sätt minskar vid alkoholkonsumtion. Det är därför rimligt att beakta den ökade risken för olycksfall när en eller båda föräldrarna druckit alkohol.
 • Att ta hand om spädbarn tar både tid och kraft. Det innebär också krav på att hantera ett antal komplexa uppgifter som matning, badning, hålla i famnen, byta på och bära. Alkoholen försämrar den individuella förmågan att utföra dessa säkert och skickligt.

Källa Forskningsrapporten ”Alkohol, graviditet och spädbarns hälsa – ett gemensamt ansvar”  2020

Vill du läsa och ladda ner hela forskningsrapporten kan du göra det här

Vill du lyssna på en kortfattad version ( 6 minuter ) så kan du göra det här

Alkohol, graviditet och spädbarns hälsa – ett gemensamt ansvar